ການສະໝັກ

ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ພະນັກງານກວດສອບເອກະສານ ມີສິດປະຕິເສດການສະໝັກ, ຖ້າພົບເຫັນຂໍ້ມູນຜູ້ສະໝັກ ບໍ່ກົງກັບຂໍ້ມູນໃນເອກະສານ.

ລະບົບຈະກວດສອບການຊໍ້າຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນ ຊື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ວັນເດືອນປີເກີດຂອງຜູ້ສະໝັກ ກ່ອນການບັນທຶກ. ລະບົບຈະປະຕິເສດຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສະໝັກໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ຊື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ວັນເດືອນປີເກີດ ທີ່ມີການບັນທຶກໃນລະບົບແລ້ວ.

ຫຼັງຈາກສະໝັກສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດກວດສອບ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ ໂດຍກົດໃສ່ປຸ່່ມ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ຂ້າງເທິງ. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານກວດສອບຂໍ້ມູນຕ່າງໆຫຼັງການສະໝັກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລະບົບໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ກົງກັບການປ້ອນຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາຮັກສາລະຫັດຜູ້ສະໝັກຂອງທ່ານເປັນຄວາມລັບ ເພື່ອປ້ອງກັນບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໄປປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.

ການເລືອກສາຂາວິຊາ

ຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຫຼັກສູດ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ສາຂາວິຊາທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການສະໝັກ ກ່ອນການສະໝັກ. ຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງເລືອກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ສາຂາວິຊາ ຈຶ່ງຈະສາມາດສະໝັກໄດ້ສຳເລັດ.

ຜູ້ສະໝັກ ສາມາດເລືອກສາຂາວິຊາລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄດ້ສູງສຸດ 3 ສາຂາວິຊາ ໃນກຸ່ມດຽວກັນ. ສາຂາວິຊາທີ່ມີເລກຕົ້ນຕໍເປັນ 1 ແມ່ນສາຂາວິຊາຕົ້ນຕໍ, ສ່ວນສາຂາວິຊາທີ່ມີເລກຕົ້ນຕໍເປັນ 2 ແມ່ນສາຂາວິຊາສຳຮອງ.

ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ສອບເສັງ ໃນຫົວບົດທີ່ຂຶ້ນກັບສາຂາວິຊາຕົ້ນຕໍທີ່ຖືກເລືອກ. ກະລຸນາສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສາຂາວິຊາໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ entrance.nuol.edu.la

ຈນ ສະໝັກກຸ່ມ A 1,229
Number of Applicant
ຈນ ສະໝັກກຸ່ມ B 3,287
Number of Applicant
ຈນ ສະໝັກກຸ່ມ C 0
Number of Applicant